Vedtægter

VEDTÆGTER for foreningen HANNIK

 

VEDTAGET PÅ DEN STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 9. NOV. 2010

med

ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2014 og ændringer vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2016

 

 

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningen ”Hannik” har hjemsted i Thisted Kommune, er stiftet den 9. november 2010 og har sit primære virke i og omkring Frøstrup by.

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er udelukkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt. Foreningen kan derfor kun iværksætte aktiviteter, hvis de i lovgivningens forstand kan defineres som almenvelgørende eller på anden måde almennyttige.

Et eventuelt overskud i foreningen må ligeledes udelukkende anvendes til formål som anses for almenvelgørende eller på anden måde ses at have et almennyttigt formål.

Foreningens skal blandt andet gennem drift af et multicenter i Frøstrup arbejde for at skabe bedre muligheder for alle borgerne i området, ved at lave målrettede tilbud for alle aldersgrupper.

Foreningens tilbud kan omfatte såvel sportslige som kulturelle arrangementer

Foreningen skal arbejde på at fastholde og udbygge folks lyst til at bosætte sig i og omkring Frøstrup

Foreningen skal i forbindelse med alle sine aktiviteter overveje, hvordan man finder de bedste løsninger i forhold til miljø, energi, forurening og klima.

Foreningen skal som udgangspunkt arbejde for borgerne i Thisted og Jammerbugt kommune, men er åbent for medlemskab for alle.

 

 • 3 Deltagelse i aktiviteter

Alle der har lyst kan deltage i foreningens aktiviteter. Undtagelsesvis kan bestyrelsen dog begrænse adgangen til et arrangement, således at kun medlemmer kan deltage.

 

 • 4 Medlemskab for personer

Stk. 1 Alle personer kan mod betaling af kontingent optages som medlem af foreningen.

Stk. 2 Alle medlemmer der er fyldt 15 år kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er myndige, kan ikke tegne foreningen udadtil.

Stk. 3 Der kan højst være to umyndige personer i bestyrelsen.

Stk. 4 Kun medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

 • 5 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer eller på e-mail via foreningens hjemmeside www.hannik.dk.

 

 • 6 Udmeldelse

Udmeldelse kan ske ved udløbet af den periode, hvortil man har betalt kontingent. Udmeldelse sker ved henvendelse til sekretær/kasserer.

 

 • 7 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

 • 8 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Såfremt dette ikke sker, betragtes vedkommende som udmeldt.

18

 • 9 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har modarbejdet foreningen. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

 • 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer som er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle medlemmer der har stemmeret til generalforsamlingen er valgbare til bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i multicenteret og ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab samt bestyrelsesforslag og eventuelt indkomne forslag fra medlemmer fremlægges i multicenteret og lægges på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 • 11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)                      Valg af dirigent og referent

2)                       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)                       Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)                      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)                       Fastsættelse af kontingent

6)                       Behandling af indkomne forslag

7)                       Valg af bestyrelse

8)                      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9)                      Valg af revisionsfirma

10)                      Eventuelt

 

 • 12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18.

 

 • 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 • 14 Bestyrelse – Valg

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 – 7 medlemmer samt to suppleanter, valgt for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

Senest ugedagen efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Disse udvalg kan bestyrelsen udpege blandt alle medlemmerne af foreningen

Stk. 2 Overgangsbestemmelser.

I 2015 skal de bestyrelsesmedlemmer der ikke har været på valg i 2014 på valg sammen med det af de i 2014 valgte bestyrelsesmedlemmer der har opnået færrest stemmer – I tilfælde af stemmelighed trækkes lod mellem de der har opnået færrest stemmer i 2014.

 

 • 15 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

 

 • 16 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1.marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

Revision skal foretages af statsautoriseret eller registreret revisor.

 

 

 

 • 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske efter generalforsamlingsbeslutning. Til vedtagelse af forslaget kræves et flertal på mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

 • 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves mindst ¾ ad de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre.

Et eventuelt nettoprovenu ved opløsning af foreningen Hannik skal efter generalforsamlingens beslutning tildeles en eller flere foreninger, hvis formål anses for almenvelgørende eller på anden måde ses at have et almennyttigt formål, således som skattemyndighederne definerer begreberne.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. marts 2014.

 

 

_______________________________                              ________________________________

Referent (Inga sand Sørensen)                                      Dirigent (Lars Ballebye)

 

 

 

Bestyrelsen

 

_______________________________                              _________________________________

Inga Sand Sørensen                                                          Poul Erik Kjærgaard

 

 

_______________________________                              _________________________________

Karsten Lykke                                                                               Morten Bo Bertelsen

 

 

_______________________________                           __________________________________

Morten Thomsen                                                               Maria Fischer

 

 

________________________________

Linda Pedersen