Generalforsamling

FORENINGEN HANNIK

GENERALFORSAMLING 2021:

Generalforsamling afholdes den 26. maj 2021 kl. 19,00 på Frøstrup Gamle Kro

Dagsorden er i h.t. vedtægterne:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9) Valg af revisionsfirma

10) Eventuelt

Der er ingen indkomne forslag.

p.b.v. Inga Sand Sørensen