Generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær

generalforsamling i foreningen

Hannik

 

I henhold til § 13 i foreningen Hanniks vedtægter indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

torsdag den 30. august 2018 kl. 19.00 på Frøstrup Gamle Kro

Dagsorden

  1. valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Vedtagelse af bestyrelsen forslag
  4. Eventuelt

Bestyrelsesforslag;

Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at optage en kassekredit på kr. 75.000 af varighed på maksimalt et år.

Begrundelse:

Kreditten skal bruges til midlertidig finansiering af projekt ”Cykler”, hvor Frøstrup forsynes med et antal El-lånecykler, samt en El- cykel lade stander.  De sidste bevillinger til projektet kan først hjemtages, når alle udgifter er betalt, derfor er der behov for en midlertidig finansiering

 

Relevante paragraffer i Hanniks vedtægter

  • 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når

mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen

fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen

skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen,

mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære

generalforsamling.

  • 15 Forretningsorden og tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst

3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres der en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved Økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 10.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt

ansvar for foreningens forpligtelser.

Dette opslag er sat på hjemmesiden 9.8. kl. 15.10