Generalforsamling

Der indkaldes herved til generalforsamling i Hannik

onsdag den 28. marts 2018 Storkevej 1

Kl. 19.00 – 21.00

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne er:

 

1)                   Valg af dirigent og referent

2)                   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)                   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)                   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)                   Fastsættelse af kontingent

6)                   Behandling af indkomne forslag

7)                   Valg af bestyrelse

8)                   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9)                   Valg af revisionsfirma

10)                 Eventuelt

 

Ad punkt 7.  På valg til bestyrelsen er Linda Pedersen, Maria Fischer og Morten Thomsen. Linda har valgt ikke at genopstille, mens de øvrige genopstiller.

 

I forbindelse med generalforsamlingen byder bestyrelse på kaffe og brød

 

Husk I skal have betalt kontingent, for at kunne deltage i generalforsamlingen

Uddrag af Hanniks vedtægter

 

  • 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer som er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle medlemmer der har stemmeret til generalforsamlingen er valgbare til bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i multicenteret og ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab samt bestyrelsesforslag og eventuelt indkomne forslag fra medlemmer fremlægges i multicenteret og lægges på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 

 

Der er indkaldt til generalforsamlingen den 18.02.2018