Foreningen Hannik

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen Hannik

Torsdag den 2. marts kl. 19.00

Generalforsamlingen indledes med middag, kl. 18.00 pris 50 kr. tilmelding til middagen er nødvendig, og dette gøres ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer,  eller ved at sende en mail til hannik@hannik.dk  senest mandag den 27. februar. 2017

 

Herefter afvikles generalforsamlingen i henhold til § 10 og 11 i Hanniks vedtægter

 

  • 10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer som er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle medlemmer der har stemmeret til generalforsamlingen er valgbare til bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med opslag i multicenteret og ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden og indkomne forslag.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab samt bestyrelsesforslag og eventuelt indkomne forslag fra medlemmer fremlægges i multicenteret og lægges på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

  • 11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)                   Valg af dirigent og referent

2)                   Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3)                   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)                   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5)                   Fastsættelse af kontingent

6)                   Behandling af indkomne forslag

7)                   Valg af bestyrelse

8)                   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9)                   Valg af revisionsfirma

10)                 Eventuelt

 

 

Dette opslag er opsat i Frøstrup Gamle Kro tirsdag den 31.01.2017

 

Velkommen til Foreningen Hannik’s hjemmeside.

Hannik’s hjemmeside har skiftet udseende og opbygning. Hvis du vil se hvornår salen er udlejet, så tryk på dette link       Udlejning af sal